International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2010 Cilt: 2  Sayı: 1  Alan: Tarih

Nedim İpek
Kosova Vilayeti Dahilinde Gerçekleşen Göçler
 
Tanzimat döneminde Rumeli’de kurulan vilayetlerden birisi de Kosova’dır. 1878- 1912 yılları arasında siyasi, sosyal ve iktisadi gelişmeler sonucu vilayet dahilinde iç göç, dıştan içe göç ve içten dışa göç hareketleri yaşanmıştır. Kosova’ya gelen muhacirlerin kahir ekseriyetini Sırbistan sahasından gelenler oluşturmaktaydı. İkinci sırayı ise Boşnaklar işgal etmekteydi. Vilayet dahilindeki muhacirlere imkanlar ölçüsünde yardım edilmiştir. Aynı dönemde vilayet dahilindeki Sırp ve Bulgarlar ise Sırbistan ve Bulgaristan’a firar yöntemiyle göç edeceklerdir. Avrupa’nın herhangi bir müdahalesinden çekinen Babıali gayrimüslim göçünü önlemeye çalışmıştır. Balkan savaşlarını müteakip Kosova vilayeti toprakları Sırbistan’ın kontrolüne geçer. Sırp idaresinin izlediği nüfus politikası sonucu Kosova dahilindeki Müslümanlardan bir kısmı göç kararı alırken Sırbistan topraklarından Kosova’ya yönelik Sırp göçü de gerçekleşir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Kosova, Göç, Balkan, Sırp, Boşnak, Bulgar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_81

Emigrations Occured in Kosovo County
 
-One of the counties established in Rumelia during administrative reforms period is Kosovo. As a result of political,social and economical developments in 1878-1912, the movements of internal migration, migration from external to internal, migration from internal to external occured in the county. The overwhelming majority of emigrants coming to Kosovo were the ones coming from Serbia. Bosnians followed them. Aid had been done to the emigrants in the county as much as possible. In the same period, Serbians and Bulgarians in the county will emigrate to Serbia and Bulgaria by escaping. The Sublime Port abstaining from European intervention tried to prevent nonmuslim emigration. After the Balkan Wars Serbia governs Kosovo county. As a result of population policy followed by Serbia, while some of the Muslims in Kosovo were deciding to emigrate, Serbian emigration to Kosovo from Serbia occured.

Keywords: Otoman- Kosovo- Emigration- Balkan- Serbian- Bosnian- Bulgarian

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_81

Tam MetinDetay