International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 4  Alan: Tarih

Fehminaz Çabuk
Osmanlı Devleti’nde Memurların Müdahil Olduğu Bazı Fuhuş ve Fahişe Meseleleri Üzerine Bir Değerlendirme (1833-1922)
 
Toplumun ahlakı, asayişi ve düzeni açısından tehdit oluşturan her mesele, Osmanlı Hükümeti tarafından ciddiyetle takip edilmekte ve büyük sorunlara sebebiyet vermeden önü alınmaya çalışılmaktaydı. Fuhuş ve fahişeler de bu meselelerden sadece biriydi. Toplumun dini ve ahlaki yapısı, fuhuş ve fahişelere yaklaşımda önemli rol oynamaktaydı. Bir diğer ifadeyle dini ve ahlaki öğretilere ters düşen, fuhuş ve fahişe meseleleri, toplumun oldukça hassas olduğu konulardı. Bu meseleler, hatta Osmanlı’da büyük hadiselere dahi yol açmıştır. Bu bağlamda devlet görevlilerinin öncelikli vazifeleri, ülkenin inanç ve değerlerine gereken hassasiyeti göstererek, asayiş ve nizamı sağlamaktı. Ancak 19. yüzyılda batılı devletlerle ilişkiler, savaşlar, ekonomik buhranlar, Osmanlı toplum ve idarecilerinde ahlaki bozulmalara neden olmuş, devlet görevlileri daha fazla para kazanmak adına vazife ve yetkilerini kötüye kullanarak fuhuş ve daha birçok ahlaki sorunun artmasına, toplumda huzursuzluğa, asayişsizliğe ve şikâyetlere yol açmışlardır. Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nde mülkiye ve askeriyeden memurların, fahişelerle münasebetler kurarak umumi ahlaka aykırı davranışlar sergileyip görev ve yetkilerini ne şekilde kötüye kullandıkları, Osmanlı Hükümeti’nin ilgili dairelerine intikal etmiş bazı şikâyetler üzerinden irdelenerek Osmanlı’da memurlarında müdahil olduğu fuhuş ve fahişe meselelerine dair kısa bir değerlendirme yapılmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Devlet Görevlileri, Fuhuş, Fahişe, Ahlak, Osmanlı Devleti

DOI Number: 10.9737/hist.2020.888

An Evaluation on Some Prostitution and Prostitute Issues Involved by Civil Servants in the Ottoman State (1833-1922)
 
Every issue that posed a threat to the morality, order and order of the society was followed seriously by the Ottoman Government and tried to be prevented without causing great problems. It was just one of these issues in prostitution and prostitutes. The religious and moral structure of the society played a major role in the approach to prostitution and prostitutes. In other words, matters of prostitution and prostitution, which are contrary to religious and moral teachings, were subjects where society was very sensitive. These issues have even caused great events in the Ottoman Empire. In this context, the primary duties of state officials are to ensure the order and order by showing the necessary sensitivity to the beliefs and values of the country. However, in the 19th century, relations with western states, wars, economic crisis caused moral deterioration in Ottoman society and administrators, government officials abused their duties and powers in order to earn more money, leading to increased prostitution and many more moral problems, unrest in society, disorder and complaints. In this study, how the civil and military officers in the Ottoman Empire misused their duties and powers by establishing relations with prostitutes, Some complaints received by the Ottoman Government are dealt with. A brief assessment of prostitution and prostitute issues, in which the officers were involved, is tried to be made in the Ottoman Empire.

Keywords: Government Officials, Prostitution, Prostitute, Morality, Ottoman Empire

DOI Number: 10.9737/hist.2020.888

Tam MetinDetay