International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 1  Alan: Tarih

Bilal Altan
Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Yapı, Sorunlar ve İngilizlerle İlişkiler Açısından Goyan Aşireti
 
Aşiret temelli yapının kendisini en çok hissettirdiği unsurlardan biri Kürtlerdir. Herhangi bir konfederasyona tabi veya konfederasyon haricinde bağımsız bir statüdeki aşiretlerin kendilerine has karakterlerinden, yaşam tarzlarından söz etmek mümkündür. Çalışma alanımızı günümüzde Şırnak’ın Uludere ilçesi olarak bilinen muhitte Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde eskiden yarı göçebe bir yaşam sürdüren Goyan aşireti teşkil etmektedir. Goyan aşireti 19. yüzyılın ikinci yarısından başlamak üzere özellikle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında kayda değer sosyo-politik izler bırakmıştır. Sıra dışı tabiatlarına ilişkin çok farklı nitelendirmelerin yapıldığı Goyan aşireti, yaşadıkları coğrafyanın sarp yapısından dolayı kimi zaman Osmanlı Devleti’nin kontrolü dışında kalabilmiştir. Çalışmamızda diğer aşiretlere, Müslim ya da gayrimüslimlere karşı gasp, yaralama, öldürme girişimlerinde bulunan, İngiltere ile birkaç ayı bulan bir çatışma süreci yaşayan Goyan aşiretini arşiv belgeleri temelinde incelemek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Goyan Aşireti, Asayiş, Osmanlı Hükümeti, İngiltere.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.818

The Goyan Tribe in Terms of Structure, Problems and Relations With The British in The Last Term of The Ottoman State
 
One of the elements that the tribal structure makes itself felt most is the Kurds. It is possible to talk about the specific characteristics and lifestyles of the tribes having a confederate status confederation or independent. Our area of study includes the Goyan tribe, which used to live a semi-nomadic life within the boundaries of the Ottoman Empire known today as Uludere district of Şırnak province. Goyan tribe, starting from the second half of the 19th century and particularly at the end of the 19th century and in the beginning of the 20th century left significant socio-political marks. The Goyan tribe, which has had different characterization regarding their extraordinary nature, was sometimes out of control of the Ottoman Empire due to the rugged structure of the area they lived in. In this study, it is aimed to examine Goyan tribe, on the basis of archival documents, who used to make attempts to extort, wound and kill on other tribes, Muslim or non-Muslims, and who had been in conflict with England for several months.

Keywords: Goyan Tribe, Public Order, Ottoman Government, Britain.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.818

Tam MetinDetay