International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2015 Cilt: 7  Sayı: 1  Alan: Tarih

Emrah Yıldız
Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir Dünya Tarihçisi: Ahmed Midhat Efendi
 
Bu çalışma Ahmed Midhat Efendi’nin Tarih-i Umumi, Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide, ve Kainat isimli üç eserini inceleyerek, yazarın tarih ilmine, dünya tarihçiliğine ve dünya tarihçiliğinin Osmanlı Devleti’ndeki durumuna bakışını ele almaktadır. 19. yüzyıl’da Osmanlı Devleti’nin dünyaya açılması ile birlikte, Osmanlı tarihçiliği de dar bir mekana ve yerel kimliklere sıkışan tarihçilik anlayışından daha geniş evrensel bir bakış açısına doğru geçiş yapmıştır. Bu çalışma Ahmed Midhat Efendi’nin incelenen üç eserinin bu geçiş döneminin ilk örneklerinden olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Ahmed Midhat Efendi, Dünya Tarihi, Tarih Yazımı

Doi Number :10.9737/historyS1454

A World Historian in the Ottoman Empire: Ahmed Midhat Efendi
 
This study examines the three works of Ottoman historian Ahmed Midhat Efendi; Tarih-i Umumi (General History), Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide (Extended History of the Recent Ages), Kainat (The Universe) and evaluates his views on the discipline of history, world history, and the place of the Ottoman Empire in world history. As the Ottoman Empire opened to the outside world in the nineteenth century, Ottoman history writing tradition gradually shifted from geographically narrow local history writing to a more universal approach. This study presents that these three works of Ahmed Midhat Efendi were early examples of products that emerged out of this new global approach.

Keywords: Ottoman Empire, Ahmed Midhat Efendi, World History, Historiography

Doi Number :10.9737/historyS1454

Tam MetinDetay