International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2017 Cilt: 9  Sayı: 1  Alan: Tarih

Sabri Becerikli, Muammer Demirel
Osmanlı’dan Cumhuriyet Bursa’sına Miras Kalan Öğretmen Okulları (1883-1975)
 
Bursa’da ilk defa 1883’te darülmuallimin açılmıştır. Okulun 1 muallimi 1 hademesi ve az sayıda öğrencisi vardı. Taşra darülmualliminlerinde öğrenci azlığından dolayı öğretmen yetiştirme görevinin Medrese-i Muallimin ismiyle açılacak öğretmen okuluna verilmesi tasarlanmıştır. 1906’da Bursa Hamidiye Medrese-i Muallimini açılmış ve Bursa Darülmualliminin kadrosu bu yeni açılan öğretmen okuluna devredilmiştir. Fakat bu durum fazla uzun sürmemiş II. Meşrutiyetle birlikte Medrese-i Muallimin, Darülmuallimine dönüştürülmüştür. Türkiye Cumhuriyet’i döneminde de varlığını sürdüren bu erkek öğretmen okulu 1924’te Erkek Muallim Mektebi ismini almıştır. 1926’dan sonra da okul kapanmıştır. Taşra darülmuallimatları çoğunlukla 1914-15 tarihlerinde açılmaya başlanmıştır. Bursa Darülmuallimatı 1914’de açılmıştır. Bursa Darülmuallimine göre daha uzun ömürlü olan okul Cumhuriyet döneminde Kız İlk Öğretmen Okulu adını almış ve son olarak 1975’te Kız Öğretmen Lisesine dönüştürülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bursa, eğitim, öğretmen okulu, darülmuallimin, darülmuallimat

DOI Number: 10.9737/hist.2017.513

Teachers’ Schools In Bursa Inherıted By The Republıc From The Ottoman Empıre (1883-1975)
 
The first male teacher training school (darülmuallimin) in Bursa was opened in 1883. The school had one teacher, one servant, and a few students. As the number of students was few in provincial male teacher training schools, it was projected to assign the duty of training teachers to teachers’ school that would be opened under the name of Medrese-i Muallimin School. In 1906, Bursa Hamidiye Medrese-i Muallimin School was opened, and the staff of Bursa Male Teacher Training School was transferred to it. However, it did not last long. In the Second Constitutional Period, Teachers’ School was transformed into Male Teacher Training School. This male teachers’ school, which also maintained its existence during the period of the Republic of Turkey, was named Erkek Muallim Mektepi (Male Teachers’ School) in 1924. It was closed after 1926. Most provincial female teacher training schools started opening in 1914-15. Bursa Female Teacher Training School was opened in 1914. The school, which had longer lifetime than Bursa Male Teacher Training School, was named Kız İlk Öğretmen Okulu (Female Primary Teacher Training School) in the Republic period and was finally transformed into Female Teacher Training High School in 1975.

Keywords: Bursa, education, teacher training school, darülmuallimin, darülmuallimat.

DOI Number: 10.9737/hist.2017.513

Tam MetinDetay