International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2014 Cilt: 6  Sayı: 3  Alan: Tarih

İsmail Köse
Paris Barış Konferansı Tutanakları ve Başkan Woodrow Wilson’un Türk Algısı
 
Bu makale Paris Barış Konferansı tutanaklarını inceleyerek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson’ın sadece kapalı kapılar ardında dillendirdiği İslamiyet ve Türk karşıtlığını tespit etmektedir. Wilson 1918 yılının Ocak ayında Kongre’de yapmış olduğu konuşması ve bu konuşma içerisindeki 14 maddelik, daha sonra tarihe “Wilson Prensipleri” şeklinde geçecek olan ilkelerinde yer alan önerileri nedeniyle siyaset bilimcileri tarafından idealist bir başkan olarak nitelendirilse de Wilson’un Paris Barış Konferansı esnasında kapalı kapılar ardında Türklere karşı takındığı tutum Wilson’un idealist değil bir fırsatçı başkan olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Woodrow Wilson, Paris, Lloyd George, Ermeniler, Venizelos, Clemenceau, İtalya

Doi Number :10.9737/historyS1234

Paris Peace Conference Records and the Turkish Perception of President Woodrow Wilson
 
This article examines the Paris Peace Conference records and reports the anti-Islamic and anti-Turkish views of US president Woodrow Wilson, which were voiced only behind closed doors. The article argues that although Wilson is commonly regarded as an idealist president because of the 14 points he issued, the conduct and rhetoric he adopted behind closed doors during the Paris Peace Conference shows that Wilson was not an idealist but a pragmatist president.

Keywords: Woodrow Wilson, Paris, Lloyd George, Armenians, Venizelos, Clemenceau, Italy

Doi Number :10.9737/historyS1234

Tam MetinDetay