International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2011 Cilt: 3  Sayı: 1  Alan: Tarih

Hamdullah Müstevfî-i Kazvînî Erkan Göksu
Târîh-i Güzîde'ye Göre Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu ve Tuğrul Beg Dönemi
 
H.730/M.1329-30’da Hamdullah Müstevfî-i Kazvînî tarafından kaleme alınan Târîh-i Güzîde, altı bâbdan oluşmaktadır. Eserin dördüncü bâbının altıncı faslı Selçuklulara ayrılmıştır. Selçuklu tarihini üç şubeye taksim eden yazar, birinci şubede Selçukluların zuhurundan başlayıp günümüzde Büyük Selçuklular ve Irak Selçukluları olarak isimlendirilen dönemi, ikinci şubede Kirmân Selçukluları ve üçüncü şubede de Rûm’daki Selçuklular yani Anadolu Selçukluları hakkında bilgi vermiştir. Bu çalışmada Târîh-i Güzîde’nin “Selçuklu Devleti’nin kuruluşu” ve “Tuğrul Beg dönemi” hakkındaki bölümleri tercüme edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Selçuklu tarihinin kaynakları, Târîh-i Güzîde, Hamdullah Müstevfî-i Kazvînî, Selçuklular, Tuğrul Beg

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_263

The Establishment of the Seljukids State and Tugrul Beg Period According to Tarikh-i Guzida
 
Tarikh-i Guzida, written by Hamdullah Müstevfî-i Kazvînî in AH 730/AD 1329-30, consists of six bâbs (chapters). In the sixth section of the third chapter, the book deals with The Seljuks. The writer studies the Seljuks in three phases. In the first phase he starts with the rise of the Great Seljukids and Iraki Seljukids; in the second phase he continues with Kirmâni Seljukids and in the third phase he focuses on the Rumi (or Anatolian) Seldjukids. In this study, sections of “The Establishment of the Seljukids State” and “Tugrul Beg period” of the Tarikh-i Guzida has been translated.

Keywords: Sources of the history of Seljukid, Tarikh-i Guzida, Hamdullah Mustawfi-i Qazwini, Seljukid, Tugrul

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_263

Tam MetinDetay