International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2018 Cilt: 10  Sayı: 7  Alan: Tarih

İnci Aksu Kargın
The Road Leading to French Imperialism in Syria through the Lens of Edward Said’s Orientalism
 
Orientalism, which Edward Said wrote in 1978, was among the masterpieces of the 20th century, as the ideas it presented served to give direction to colonial, post-colonial and cultural fields of academic study. In his work, Edward Said describes Orientalism as the East (the Orient) being spoken about and represented by the West (the Occident) via various institutions, academic and literary works, doctrins, and colonization policies. According to Said, the Orientalist doctrin, which various rulers, authors, poets, philosophers, and political scientists created, generated a plethora of systematical information and theories related to Eastern people and traditions; and this information served to create a distorted Eastern image. These depictions and, ultimately, stereotypes were textualized such that they overlapped with Western ambitions and interests, and enabled the West to Easternize the East. This academic study analyzes the political, economic, and cultural policies France pursued from Napoleon Bonaparte’s invasion of Egypt, to the end of France’s 26-years mandate regime in Syria. Further, this paper assesses the points at which France’s approach to Syrian society intersects with Edwards Said’s opinions regarding Orientalism.

Anahtar Kelimeler: Edward Said, Orientalism, French Imperialism, Syria, mandate rule

DOI Number: 10.9737/hist.2018.647

Edward Said'in Oryantalizm Merceğinden Suriye'deki Fransız Emperyalizmine Giden Yol
 
1978 yılında Edward Said tarafından kaleme alınan Oryantalizm, öne sürdüğü yaklaşım ve fikirleriyle 20.yy’ın önde gelen başyapıtları arasında yerini almış ve kolonyal, post-kolonyal ve kültürel çalışmalara önemli ölçüde yön vermiştir. Edward Said bu eserinde, Oryantalizmi, Şark’ın Garp tarafından kurumlar, akademik ve edebi çalışmalar ve hatta sömürge politikalarıyla dile getirilmesi ve temsil edilmesi olarak tanımlamıştır. Said’e göre, Oryantalist doktrinde, içlerinde çeşitli romancıların, ozanların, felsefecilerin, siyaset bilimcilerin ve imparatorluk yöneticilerinin bulunduğu yazarlar ekibi, Şark halklarına ve geleneklere ilişkin sistematik bir bilgiler ve teoriler yığını üretmekte ve üretilen bu bilgiler çarpıtılmış bir Şark imgesinin yaratılmasına hizmet etmektedir. Şarka ilişkin bu tasvirler ve klişeler, Garp’ın arzu ve çıkarlarıyla örtüşecek şekilde metinselleştirilmesine ve Şark’ın Garplılarca Şarklaştırılmasına yol açmıştır. Bu akademik çalışma, Napolyon Bonapart’ın Mısır’ı işgalinden başlayarak Suriye’deki 26 yıllık Fransız mandasının sonlanmasına kadar Fransa’nın izlemiş olduğu siyasi, ekonomik ve kültürel politikaları analiz etmektedir. İlaveten, bu çalışma Fransa’nın Suriye toplumuna olan yaklaşımı ile Edward Said’in Oryantalizm’e ilişkin görüşlerinin kesiştiği noktaları da değerlendirmektedir.

Keywords: Edward Said, Oryantalizm, Fransız Emperyalizmi, Suriye, manda yönetimi

DOI Number: 10.9737/hist.2018.647

Tam MetinDetay