International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2020 Cilt: 12  Sayı: 6  Alan: Tarih

Kubilay Hamzaoğlu
XIX. Yüzyılda Trabzon Vilayeti’nde Kaçakçılık Güzergâhları ve Rotaları
 
XIX. yüzyılda Trabzon Vilayeti dört sancaktan müteşekkil olup bunlar; Trabzon Sancağı, Lazistan Sancağı, Gümüşhane Sancağı ve Canik Sancağı’dır. Sancakların coğrafi konumları itibariyle hem Karadeniz’e hem de Anadolu ve Doğu vilayetlerine ulaşımı mümkündü. Bu sayede bünyesinde pek çok kara güzergâh ve deniz rotalarına sahipti. Güzergâh ve rotaların mevcudiyeti kaçakçılık vakalarının bu vilayet kapsamında ve bu vilayet ile bağlantı diğer merkezde var olduğunu, arşiv vesikaları sayesinde bizlere göstermektedir. Bu çalışmamızda Trabzon Vilayeti’nin sahip olduğu konum itibariyle kaçakçılık vakalarında rol oynadığı bir yol haritası tayin edebilmek ve bölgeyi kaçakçılık açısından değerlendirebilmektir.

Anahtar Kelimeler: Emtia, Eşkıya, Harita, Karadeniz, Kumpanya.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.957

Smuggling In Trabzon Province In The 19th Century Highways And Sea Routes
 
Trabzon province in the 19th century consisted of four sancaks named Trabzon Sancak, Lazistan Sancak, Gümüşhane and Canik Sancak. Due to the geographical location of the sanjaks, it was possible to reach both the Black Sea and the Anatolian and Eastern provinces. Therefore, Trabzon province had many land routes and sea routes. The existence of road and sea routes in Trabzon province shows us that the cases of smuggling exist in this province and other centers connected with this province, thanks to the archive documents. In this study, it is to be able to determine a road map in which Trabzon Province plays a role in smuggling cases due to its location and to evaluate the region in terms of smuggling.

Keywords: Commodity, Bandit, Map, Black Sea, Company.

DOI Number: 10.9737/hist.2020.957

Tam MetinDetay