International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 1  Alan: Tarih

Fahri Maden
Büyük Güçlerin Berlin Antlaşması’nın Uygulanmasına Yönelik Baskıları
 
Berlin Antlaşması, 13 Temmuz 1878 tarihinde imzalandıktan sonra bu antlaşmanın uygulanması için Büyük Güçlerin Osmanlı Devleti’ne dönem dönem baskıları olmuştu. Sınırlar konusu ve Ermeni meselesi yapılan baskıların temel unsurlarıydı. Oysa Sultan II. Abdülhamid, Berlin Antlaşmasının çeşitli maddelerini olabildiğince erteleme ve hatta uygulamama taktiği izlemişti. Muhtemelen Sultan, ağır şartlar içeren antlaşmanın uygulanmasını geciktirip Büyük Güçler arasındaki rekabetten de istifade ederek ülkenin elden geldiği kadarını kurtarmayı düşünmüştü. Ancak bu süreç başarıdan çok Büyük Güçlerin Osmanlı iç işlerine karışan müdahalelerini getirmişti. Bu süreçte Osmanlının bir iç işi olan meseleler uluslar arası boyut kazanmış ve Osmanlı Devleti’nin zararıyla sonuçlanmıştı. Berlin Antlaşması’nın ön gördüğü sınırlar Osmanlı aleyhine genişlemiş, Bulgar bölgesi konusunda Osmanlı hükümetinin ortaya koyduğu manevralar Bulgaristan’ın Osmanlı’dan yeni topraklar koparmasıyla sonuçlanmış, nihayet Ermenilerin meskun oldukları Doğu Anadolu bölgelerinde ıslahatın geciktirilmesi Ermeni isyan hareketlerini başlatmıştı. Bu çalışmada Berlin Antlaşması’nın uygulanmasında Büyük Güçlerin Osmanlı hükümetine yönelik baskıları ile bu baskıların ne gibi sonuçlar doğurduğu ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Büyük Güçler, Osmanlı Devleti, Berlin Antlaşması, Sultan II. Abdülhamid, Ermeni Meselesi.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_615

Great Powers’ Pressure Related to Putting into Practice of Berlin Treaty
 
After being signed on July 13, 1878, Great Powers pressured on Ottoman Empire on putting into practice ot Berlin Treaty. Borders and Armenian problem are the basic subjects of these pressures. Whereas Sultan Abdulhamid II followed atactic of postponing and even cancelling of some items as far as possible. Probably the Sultan thought to delay the practicing of the treaty, which had heavy conditions, and by benefiting from the rivalry between great powers, he thought to save the country as much as possible. But this process caused great powers’ interfering in Ottoman’s internal affairs. In this process, Ottoman’s internal issues gained international dimensions and caused harm rather than success. Borders, which Berlin Treaty offered, windened against Ottomans, Ottoman’s government’s manoeuvres on Bulgarian region lesuted with Bulgaria’s obtaining new lands from Ottoman’s territory, and delaying the reforms in Armenians’ inhabiting regions caused Armenian’s uprising. In this work great powers’ pressures on Ottoman government about putting into practise of Berlin Treaty and results of these pressures are dealt with.

Keywords: Great Powres, Ottoman Empire, Berlin Treaty, Sultan Abdulhamid II, Armenian Problem.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_615

Tam MetinDetay