International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2012 Cilt: 4  Sayı: 4  Alan: Tarih

Ali Özkan
Enver Hoca Döneminde Arnavutluk’ta Din-Devlet İlişkisi
 
Enver Hoca(1908-1985) İkinci Dünya Savaşı’nda Partizan birlikleriyle birlikte mücadele ederek ülkesini İtalyan ve Alman işgalinden kurtarmış ve bağımsız bir Arnavutluk yaratmıştır. Böylece Arnavutluk için bir ulusal kahraman olarak iktidarı ele geçirmiş ve kesintisiz olarak kırk yıl Arnavutluk’u yönetmiştir. Marksist-Leninist İdeoloji ile Stalinist bir anlayışı benimseyen Enver Hoca diktatör bir yönetim biçimi uygulamış ve ülkesini ileri devletler seviyesine çıkarmak için çalışmıştır. Bu kapsamda bir yandan eğitim ve kadın hakları konularında başarılar elde etmişse de diğer yandan ifade ve inanç özgürlüğü, seyahat etme özgürlüğü gibi insanların en temel hak ve özgürlüklerini kısmen veya tamamen kaldırmıştır. Enver Hoca iktidara geldiği andan itibaren dine olumsuz bakmıştır. Marksist ideolojiyi takip ederek, dini insanları uyuşturan bir afyon gibi görmüştür. Enver Hoca bazı tedbirlerle Arnavutluk’ta tüm dinleri yirmi yıl içinde kaldırmayı hedeflemiştir. Nihayet 1967’de Arnavutluk’u dinsiz devleti ilan etmiş, 1976’da dine karşı bazı maddeleri olan yeni bir anayasa çıkarmıştır. Ancak ne yasak konulursa konulsun insanların inançlarına yasaklar ile engel olunamayacağı bir kez daha görülmüştür. Enver Hoca’nın ölümünden kısa süre sonra 1990’da Arnavutluk tekrar din ve inanç özgürlüğüne kavuşmuştur.

Anahtar Kelimeler: Enver Hoca, Arnavutluk, din-devlet ilişkisi,

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_592

Religion And State Relations in Albania During the Enver Hoxha Period
 
Enver Hoxha and his Partizan comrades fought against the invader armies of Germany and Italy during World War II and created an independent Albanian state. Thereafter, Enver Hoxha ruled the country continuously for forty years.Enver Hoxha implemented a dictatorial form of goverment. He enjoyed Marksist-Leninist ideology and Stalinist political view and did his best to develop his country when he was in power. In this context, on the one hand, he performed well particularly in education and women’s right issues, on the other hand, he almost completely eliminated the basic human rihgts of his people, such as the freedom of expression, freedom of religion and traveling. Enver Hoxha had a negative idea on religion since he came to power. He saw the religion as the opium of masses. He aimed to eliminate all religion in Albania within twenty years with some measures. He declared Albania an atheist state and assigned a new constitution, which had some rules against religion. However, it was seen that no one canprevent the freedom of religion through prohibition. Albania gained its freedom of religion and belief in 1990 shortly after the death of Enver Hoxha.

Keywords: Enver Hoxha, Albania, state-religion affairs

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_592

Tam MetinDetay