International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 2  Alan: Tarih

Selma Pehlivan
Erzurum’un İlkçağ Tarihi Araştırmalarına Bir Bakış
 
Bu makalede İlkçağ’dan Ortaçağ tarihine kadar uzanan dönemde Erzurum ile ilgili bilgi veren kaynaklar incelenilerek bölgenin İlkçağ dönemine ait karanlıkta kalan geçmişinin aydınlatılması için yapılan çalışmalar sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Erzurum, Ksenophon, Urartu, Karaz

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_692

A Glance at the Ancient Period Studies of Erzurum
 
This article examines the ancient and medieval historical records on Erzurum and introduces contemporary works to shed lights on the ancient history of the region.

Keywords: Erzurum, Ksenophon, Urartu, Karaz

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_692

Tam MetinDetay