International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 5  Alan: Tarih

Ebru Mandacı Uncu
Eski Mezopotamya’da Tıp
 
Bu makalede Eski Mezopotamya’da tıp konusu incelenerek Mezopotamya tıbbının bilim, din ve büyücülüğü bir arada değerlendirdiği tespit edilmiştir. Mezopotamyalı hekimler hastalıkları kendi hazırladıkları bitkisel ilaçlar ile tedavi edip farklı cerrahi yöntemler uygulamalarına rağmen hastalıkların nedenlerini dini sebeplere bağlamışlardır.

Anahtar Kelimeler: Mezopotamya, Tıp, Hastalık, Din, Büyü

Doi Number :10.9737/historyS1034

Medicine in Ancient Mesopotamia
 
This article examines the medicine in ancient Mesopotamia and illustrates that science, religion and witchcraft were intertwined in the ancient Mesopotamia. Although Mesopotamian physicians cured diseases with drugs they had prepared and employed various surgical methods, they considered religious reasons as core causes of diseases.

Keywords: Mesopotamia, Medicine, Disease, Religion, Witchcraft

Doi Number :10.9737/historyS1034

Tam MetinDetay