International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 3  Alan: Tarih

Kemal İbrahimzade
Onsekizinci Yüzyılın İkinci Yarısında Rusya’da Türk Tarzı
 
Bu çalışmada on sekizinci yüzyılda Osmanlı-Rus etkileşimlerinin artması ile Rusya’da oluşan “Türk algısı” ve bu algı sonucunda Rusya’da beliren yeni mimarı formlar, işlevleri ve kullanım değerleri, soru ve sorunları incelenmektedir. Onsekizinci yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu Rusya’nın siyasi hayatında önemli rol oynamış, bununla da kalmayıp aynı zamanda Rus kültürünü de etkilemiştir. Rusya’da bu etkileşim sonucu ortaya çıkan eğilim “Türk Tarzı” olarak adlandırılmaktadır. “Türk Tarzı”nın en dikkat çekici mimari örnekleri II. Katerina dönemine aittir. Rusya’da “Türk Tarzı’nın oluşması üç farklı kaynaktan beslenir. Bunun ilki Avrupa üzerinden Rusya’ya ulaşan oryaltal tarzda Türk etkilerinin hamam, cami, köşk biçimli mimari yapılarda işlev değiştirerek kahvehane, çay salonu, vb. eğlence amaçlı kullanımı ile kendini gösterir. Diğer örnek Osmanlı-Rus savaşları, diplomatik ilişkiler, vb. etkileşimler aracılığıyla doğrudan alınan mimari biçimlerdir. Üçüncü bir grup ise biçim açısından Türk tarzıyla ilgisi olmayıp, alegorik bir anlam taşıyan anıtsal yapılardır.

Anahtar Kelimeler: Türk Tarzı, Rusya, Osmanlı İmparatorluğu, II. Katerina

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS853

Turkish Style in the Second Part of the Eighteenth Century Russia
 
This paper examines, the formation of “Turkish perception” in the eighteenth century Russia, which emerged as a result of the increasing Ottoman-Russian interactions, in the architectural forms, usage and significance and the questions surrounding this issue. In the eighteenth century the Ottoman Empire played an important role in the Russian political and cultural life. The trend emerged from this interaction in Russia is known as the Turkish Style. The most striking examples of Turkish-Style emerged in the era of Catherine II. The Turkish Style in Russia came from three different sources: first, Turkish influences of oriental style that reached Russia via Europe and resulted in the construction of coffehouses, tea rooms and architectural structures inspired by Ottoman baths, mosques, and kiosks; the second is directly received architectural forms that came to Russia either through the Ottoman-Russian wars or diplomatic relations; the third group, which are monumental buildings, did not have any visible forms of Turkish style but had allegorical meaning. buildings, did not have any visible forms of Turkish style but had allegorical meaning.

Keywords: Turkish Style, Russia, Ottoman Empire, Catherine II

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS853

Tam MetinDetay