International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2019 Cilt: 11  Sayı: 3  Alan: Tarih

Alpaslan Öztürkci
Parti İçi İktidar Mücadelesi Bağlamında Demokrat Parti’de Parti İçi Muhalefetin Araçları (1946-1950)
 
Demokrat Parti, geniş heteredoks bir kitleyi bünyesinde toplayarak kurulan bir siyasal partidir. Parti’nin bir koalisyonu andıran yapısı, parti içi muhalefet açısından oldukça geniş olanaklar taşımaktaydı. Demokrat Parti’nin muhalefet yıllarında(1946-1950) parti içi muhalif unsurlar, Demokrat Parti kurucularının siyasal geçmişlerini, muvazaa iddialarını ve 12 Temmuz Beyannâmesi’ni araçsallaştırarak partinin merkez yönetimine sert eleştiriler yönelttiler. Çalışmada şu tez savunulmaktadır; parti içi iktidar savaşını kurucuların kazanmasında etkili olan temel faktör, parti içi muhalefetin siyasal gerçeklikten kopuk politikaları karşısında kurucuların rasyonel politikalar geliştirebilmiş olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Parti İçi Muhalefet, Kurucular, Muvazaa, 12 Temmuz Beyannâmesi, Parti İçi iktidar

DOI Number: 10.9737/hist.2019.753

Intra-party Opposition’s Tools in the Democratic Party in terms of Intra-party Power Struggle
 
The democratic party is a political party that includes cosmical heterodox populace. It provided many oppartunities in terms of intra-party opposition movements thanks to its analogic forming a coalition. The intra-party opposition factors panned to the centre management during the opposition years (1946-1950) by instrumentalizing party’s founders political background, simulation claims and 12 July declaration. This survey defends the most essential factor that is why the party’s founders won the intra-party power struggle is the founders could develop rational politics against intra-party opponents unreal and irrational politics.

Keywords: Intra-party Opposition, Founders, Simulation, 12 July Declaration, Intra- Party Centralized Power.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.753

Tam MetinDetay