International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2021 Cilt: 13  Sayı: 5  Alan: Tarih

Ozan Tuna
THE IMPORTANCE OF GENOA PORT IN THE COMPETİTİON BETWEEN THE ITALIAN AND FRENCH NAVY IN THE MEDITERRANEAN BEFORE THE FİRST WORLD WAR ACCORDİNG TO CONSULATE REPORTS
 
Cenova limanı yirminci yüzyılın başları itibariyle İtalyan donanması için önem kazanmaya başlamış olup donanmasına günden güne daha fazla yatırım yapan İtalya’nın gerek Birinci Dünya Savaşı öncesinde Fransa ile yaşadığı Akdeniz rekabeti gerekse Almanya ile tesis ettiği askeri ittifak Cenova’yı daha da önemli bir liman haline getirmiştir. Osmanlı Devleti ise Trablusgarp Savaşı’nın (1911-1912) ardından bir taraftan İtalya ile münasebetlerini geliştirmeye çalışmakta iken diğer taraftan da şehbenderleri vasıtasıyla İtalyan donanmasının faaliyetlerini takip etmeye başlamıştır. Özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesindeki silahlanma yarışının en belirgin hale geldiği dönem olan 1914 yılının ilk yarısında İtalyan donanmasının Doğu Akdeniz’e yönelik herhangi bir girişimi Osmanlı Devleti tarafından dikkatle izlenmiştir. Bu bağlamda çalışmamızda 1914 yılının şehbender raporları ışığında Cenova limanının askeri yapısı incelenmiş olup İtalyan donanmasının Fransız donanması ile gerçekleştirdiği Akdeniz’deki donanma rekabeti bağlamında da bu limanın yeri ve önemi tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz, Adriyatik Denizi, Marsilya Limanı, Ansaldo

10.9737/hist.2021.1053

Şehbender Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Akdeniz’de İtalyan ve Fransız Donanmaları Arasındaki Rekabette Cenova Limanı’nın Önemi
 
The port of Genoa started to gain importance port he Italian navy at the beginning of the twentieth century, and Italy, which invested more in its navy day by day, both the Mediterranean rivalry with France before the First World War and the military alliance it established with Germany made Genoa an even more important port. While the Ottoman Empire was trying to improve its relations with Italy after the Tripoli War (1911-1912), on the other hand, it started to follow the activities of the Italian navy through its consulates. Especially in the first half of 1914, when the arms race before the First World War became most evident, any attempt of the Italian navy towards the Eastern Mediterranean was carefully followed by the Ottoman Empire. In this context, in our study, the military structure of the Genoa port was examined in the light of the consulate reports of 1914, and the place and importance of this port were tried to be determined in the context of the naval competition of the Italian navy with the French navy in the Mediterranean.

Keywords: Mediterranean Sea, Adriatic Sea, Marseille Port, Ansaldo

10.9737/hist.2021.1053

Tam MetinDetay