International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 3  Alan: Tarih

Mehmet Kaya
Vilayet Hususi İdare Bütçeleri Üzerine Bir İnceleme: İstanbul Vilayeti 1336 (Mart 1920-Şubat 1921) Mali Yılı Hususi İdare Bütçesi
 
Bu makale İstanbul Vilayeti’nin 1920 yılı mali bütçesini inceleyerek Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı sonrası içine düştüğü zor duruma karşın üzerine düşen vazifelerini yerine getirmekten imtina etmediğini göstermektedir. 19. Yüzyıl idari taksimat alanında önemli değişimlerin başlangıcı olmuştur. Bu değişim sonucunda Vilayet Hususi İdareleri kurulmuş, bu idarelerin vilayet içinde bir takım hizmetleri yapabilmesi için bütçeler oluşturulmuştur. Valinin başkanlığında toplanan meclis vilayete ait yapılması planlanan işleri görüşmekte, görüşme sonucunda bütçe oluşturulup, öngörülen işler program dâhilinde gerçekleştirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Vilayet Bütçeleri, Vilayet Meclisleri

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS857

A Study on Special Provincial Administration Budgets: Special Administrative Budget of Istanbul Province in 1920 Fiscal Year (March 1920-February 1921)
 
This article examines the 1920 financial budget of Istanbul Province and illustrates in great details that despite its defeat in World War I, the Ottoman Empire did not refrain from fullfilling its obligations. The nineteenth century was the beginning of significant changes in the Ottoman administration. One of the changes was the foundation of Special Provincial Administrations with allocated budgets to provide services in their regions. Province governors presided the province councils and planned necessary works, made budgets and carried out the plans.

Keywords: Ottoman Empire, Provincial Budgets, Provincial Councils

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS857

Tam MetinDetay